İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Genel Sekreterlik

1 - GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM
Uzman Coşkun AKÇAY
• Genel Sekreterlik Makamının günlük, haftalık ve aylık programının yapılarak takip edilmesi,
• Genel Sekreterlik Makamının ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayram kutlamalarıyla ilgili hizmetlerini düzenleyerek diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlanması,
• Genel Sekreterlik Makamının har türlü protokol ve tören işlerinin düzenlenmesi,
• Günlük ziyaretçi akışının düzenlenmesi,
• Genel Sekreterlik Makamının özel ve resmi yazışmalarının yürütülmesi,
• Genel Sekreterlik Makamına gönderilmiş tüm yazı, dilekçe, e-posta vs. evraklar ile ilgili birimlere yönlendirilmesi ve takip edilerek gerektiğinde Makama arz edilmesi

2 – STRATEJİ GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON BİRİMİ
Uzman Şakir SAYGU
• Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,
• Strateji Birimi tarafından organize edilen toplantıların olduğu zamanda toplantı salonlarının düzenini koordine etmek, katılımcılara sunulacak ikram çeşitlerini belirlemek ve randevu takibini yapmak,
• Genel Sekreterin kurumla ilgili verdiği her işi eksiksiz yerine getirmek ve takibini yapmak,
• Kurum içi ve kurum dışı faaliyet görevlendirmeleri yapmak,
• Düzenlenen toplantıların ön hazırlığını yapmak ve toplantı sonrası gerekli toplantı tutanaklarını hazırlamak,
• Bakanlık, TKHK, Valilik, Sağlık Müdürlüğü vb. Üst Kurumlardan gelen yazılan ve Kurum içinden gelen yazıları İlgili birimlere yönlendirmek, takibini ve dağıtımını yapmak,
• İl içerisinde sağlık kuramlarının açılış organizasyonunu ve Genel Sekreterlik tarafından yapılacak olan sosyal etkinlikleri koordine etmek,
• İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının takibini ve raporlamasını yapmak,
• Genel Sekreterliğimizin ve sağlık kuruluşlarının hizmet alanlara yönelik ev ziyaret sayılarını takip edip Genel Sekretere rapor etmek,

3 – BASIN VE İLETİŞİM BİRİMİ
Uzman Hacer ESKİMUMCU
• Haber Takibi-Taraması,
• İnternet Sitesi Yönetimi,
• Haber Çalışmaları,
• Medya İletişimi,
• Sosyal Medya Takibi,
• Organizasyonlar,
• Genel Sekreter Program Takibi,
• Bilgi Notu- Basın Bülteni- Konuşma Metni- Basın Açıklaman- Basın Daveti Hazırlamak.

4 - HUKUK BİRİMİ
Uzman Düriye UÇAR
• Gerekil adlı yazışmaları yapmak ve takibini yürütmek,
• Hukuki görüşlerde bulunmak.

5 - İZLEME-ÖLÇME-DEĞERLENDİRME BİRİMİ
Uzman Yeliz ALACAHAN
• Kurumun hazırlamış olduğu verimlilik kemelerinin hastaneler arası ve birlik içi dağıtımı ve analizini yapmak,
• İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları uygun şekilde birimlerle koordineli alarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz atmak ve değerlendirmek,
• Sağlık tesislerinde verimlilik sorumlularına ve hastana İdarecilerine gerekil eğitimleri düzenlemek ve yerinde değerlendirmeler yapmak,
• Verilerin tutarlılığı ve bilgi işletim sisteminin doğru kullanımı ile ilgili düzenli çalışmalarda bulunmak,
• Düzenli olarak Genel Sekreter’e İzleme-ölçme-değerlendirme alanında raporlar sunmak.

6 - MUHASEBE BİRİMİ
Uzman Maral ALVER / Uzman Ömer BAL / Uzman Murat SAĞLAM
• Tetkik işlemleri,
• Yevmiye işlemleri,
• Kişi ve kurumlarca bankaya yatırılan paraların muhasebeleştirilmesi işlemleri,
• Gönderme emrini ve teslim tutanağını bankaya vermek,
• Emanet hesaplarını takip etmek,
• Firma ödemeleri ve hesap kapatmaları yapmak,
• Kişi borçları hesabı takibi,
• Sosyal güvenlik işlemleri,
• Maaş ve ek ödeme işlemleri,
• Ön ödeme işlemleri ve takibi,
• Değerli kağıtların takibini yapmak,
• Tahsilat ve iade işlemlerini yapmak,
• Muhasebe yetkilisi mutemetleri işlemleri ile ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca inceleme işlemlerini yapmak,
• Muhasebe Biriminde kullanılan diğer alındı belgelerinin mevzuata uygun takibini yapmak,
• Sayım tutanaklarını düzenlemek,
• Menkul kıymetleri teslim almak, iade etmek ve mevzuata uygun saklamak,
• Vezneye alt belgeleri saklamak,
• Teminat mektuplarını teslim almak, iade etmek ve mevzuata uygun saklamak,
• Muhasebe Biriminde kullanılan diğer alındı belgelerinin mevzuata uygun takibini yapmak.

7 - İSTATİSTİKİ ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ
Uzman Yeliz ALACAHAN
• TSİM formlarının eksiksiz ve tutarlı olarak doldurulmasını takip etmek ve onaylamak,
• Kurumun hazırlamış olduğu sunum formatını doldurmak ve belirtilen zaman aralıklarında ilgili birimlerle koordineli şekilde güncellemek,
• Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan diğer birimlerden ve dışardan galen veri taleplerini uygun bir şeklide karşılamak.

8 - DİSİPLİN BİRİMİ
Uzman İnci EKİN
• Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastaneler ile ilgili tüm disiplin işlemlerini yürütmek.
• Denetim hizmetleri tarafından yapılan Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastaneler ile ilgili tüm disiplin işlemleri,
• Valilik tarafından yürütülen Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastaneler ile ilgili ön inceleme ve incelemeler ile ilgili gerekli işlemlerin takibi ve yazışması.
• Hastanelere disiplin işlemleri ile ilgili gerekli, güncel bilgi ve eğitimin verilmesi,
• İncelemeci olarak atananlara gerekli hukuki desteğin ve bilginin verilmesi,
• Açığa alınan veya ihraç edilen personellerin itirazlarının ilgili merciiye ulaştırılması,
• Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastanelerde çalışanlar hakkında soruşturma veya disiplin işlemlerinin olup olmadığı ile ilgili gerekli işlemlerin yapılarak bilgi verilmesi,
• Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastaneler çalışanlar hakkında adil işlemler ile ilgili tüm tebligatların yapılması,
• Adli ve disiplin işlemleri ile ilgili bilgilerin ÇKYS’ ye işlenerek özlük dosyalarına gönderilmesi.