İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Genel Sekreterlik

1 - GENEL SEKRETERLİK ÖZEL KALEM
Uzman Coşkun AKÇAY

• Genel Sekreterlik Makamının günlük, haftalık ve aylık programının yapılarak takip edilmesi,

• Genel Sekreterlik Makamının ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama ve bayram kutlamalarıyla ilgili hizmetlerini düzenleyerek diğer kuruluşlarla koordinasyon sağlanması,

• Genel Sekreterlik Makamının har türlü protokol ve tören işlerinin düzenlenmesi,

• Günlük ziyaretçi akışının düzenlenmesi,

• Genel Sekreterlik Makamının özel ve resmi yazışmalarının yürütülmesi,

• Genel Sekreterlik Makamına gönderilmiş tüm yazı, dilekçe, e-posta vs. evraklar ile ilgili birimlere yönlendirilmesi ve takip edilerek gerektiğinde Makama arz edilmesi.

2 – STRATEJİ GELİŞTİRME VE KOORDİNASYON BİRİMİ
Uzman Şakir SAYGU

• Kurumun stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

• Strateji Birimi tarafından organize edilen toplantıların olduğu zamanda toplantı salonlarının düzenini koordine etmek, katılımcılara sunulacak ikram çeşitlerini belirlemek ve randevu takibini yapmak,

• Genel Sekreterin kurumla ilgili verdiği her işi eksiksiz yerine getirmek ve takibini yapmak,

• Kurum içi ve kurum dışı faaliyet görevlendirmeleri yapmak,

• Düzenlenen toplantıların ön hazırlığını yapmak ve toplantı sonrası gerekli toplantı tutanaklarını hazırlamak,

• Bakanlık, TKHK, Valilik, Sağlık Müdürlüğü vb. Üst Kurumlardan gelen yazılan ve Kurum içinden gelen yazıları İlgili birimlere yönlendirmek, takibini ve dağıtımını yapmak,

• İl içerisinde sağlık kuramlarının açılış organizasyonunu ve Genel Sekreterlik tarafından yapılacak olan sosyal etkinlikleri koordine etmek,

• İl Koordinasyon Kurulu toplantılarının takibini ve raporlamasını yapmak,

• Genel Sekreterliğimizin ve sağlık kuruluşlarının hizmet alanlara yönelik ev ziyaret sayılarını takip edip Genel Sekretere rapor etmek,

3 – BASIN VE İLETİŞİM BİRİMİ
Uzman Hacer ESKİMUMCU

• Haber Takibi-Taraması,

• İnternet Sitesi Yönetimi

• Haber Çalışmaları,

• Medya İletişimi,

• Sosyal Medya Takibi,

• Organizasyonlar,

• Genel Sekreter Program Takibi,

• Bilgi Notu- Basın Bülteni- Konuşma Metni- Basın Açıklaman- Basın Daveti Hazırlamak.

 

4 - HUKUK BİRİMİ
Uzman Düriye UÇAR

• Gerekil adlı yazışmaları yapmak ve takibini yürütmek,

• Hukuki görüşlerde bulunmak.

 

5 - KALİTE VE VERİMLİLİK BİRİMİ
Uzman Yeliz ALACAHAN

• Sağlık tesislerindeki verimlilik ve kaliteye İlişkin çalışmaları izlemek, değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini üst yönetime raporlamak,

• Sağlık tesislerinde verimlilik ve kalite ile ilgili öz değerlendirme çalışmalarında bulunmak.

• Klinik Kalite Komisyonunun sekretaryasını yürütmek.

• Klinik Kalite Komisyonu üyeleri ve bağlı sağlık tesislerinin Kalite ve Verimlilik Direktörleri ile düzenli aralıklarla toplantı organize ederek klinik kalite faaliyetlerinin izlenmesini değerlendirilmesini ve iyi klinik kalite örneklerinin paylaşılmasını sağlamak,

• Klinik kalite süreçleri ile ilgili bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların sağlık tesislerinde gerçekleştirilmesini sağlamak,

• TKHK tarafından yayınlanan verimlilik karnelerinin hastaneler arası ve birlik içi dağıtımını sağlamak ve itiraz süreçlerini yönetmek.

• İhtiyaç duyulan veriler için gerekli formları uygun şekilde birimlerle koordineli olarak hazırlamak, elde edilen verileri analiz etmek ve değerlendirmek.

• Klinik Karar Verme Rehberi kapsamında Acil Algoritmalarının aylık analizini düzenlemek,

• Akreditasyon iş ve işlemlerini yürütmek.

 

6 - MUHASEBE BİRİMİ
Uzman Maral ALVER / Uzman Ömer BAL / Uzman Murat SAĞLAM

• Tetkik işlemleri,
• Yevmiye işlemleri,
• Kişi ve kurumlarca bankaya yatırılan paraların muhasebeleştirilmesi işlemleri,
• Gönderme emrini ve teslim tutanağını bankaya vermek,
• Emanet hesaplarını takip etmek,
• Firma ödemeleri ve hesap kapatmaları yapmak,
• Kişi borçları hesabı takibi,
• Sosyal güvenlik işlemleri,
• Maaş ve ek ödeme işlemleri,
• Ön ödeme işlemleri ve takibi,
• Değerli kağıtların takibini yapmak,
• Tahsilat ve iade işlemlerini yapmak,
• Muhasebe yetkilisi mutemetleri işlemleri ile ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca inceleme işlemlerini yapmak,
• Muhasebe Biriminde kullanılan diğer alındı belgelerinin mevzuata uygun takibini yapmak,
• Sayım tutanaklarını düzenlemek,
• Menkul kıymetleri teslim almak, iade etmek ve mevzuata uygun saklamak,
• Vezneye alt belgeleri saklamak,
• Teminat mektuplarını teslim almak, iade etmek ve mevzuata uygun saklamak,
• Muhasebe Biriminde kullanılan diğer alındı belgelerinin mevzuata uygun takibini yapmak.

7 - İSTATİSTİKİ ANALİZ VE RAPORLAMA BİRİMİ
Uzman Yeliz ALACAHAN

• TSİM formlarının eksiksiz ve tutarlı olarak doldurulmasını takip etmek ve onaylamak,

• Kurumun hazırlamış olduğu sunum formatını doldurmak ve belirtilen zaman aralıklarında ilgili birimlerle koordineli şekilde güncellemek,

• Genel Sekreterliğimiz bünyesinde bulunan diğer birimlerden ve dışarıdan gelen veri taleplerini uygun bir şeklide karşılamak,

• Verilerin tutarlılığı ve bilgi işletim sisteminin doğru kullanımı ile ilgili düzenli çalışmalarda bulunmak,

• Düzenli olarak Genel Sekreter’e İzleme-ölçme-değerlendirme alanında raporlar sunmak,

• Periyodik olarak hazırlanması gereken istatistiki analiz ve raporları düzenlemek,

•Genel Sekreterliğe bağlı sağlık tesislerinden temin edilecek verilerin koordinasyonunu sağlamak.

8 - DİSİPLİN BİRİMİ
Uzman İnci EKİN

• Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastaneler ile ilgili tüm disiplin işlemlerini yürütmek.

• Denetim hizmetleri tarafından yapılan Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastaneler ile ilgili tüm disiplin işlemleri,

• Valilik tarafından yürütülen Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastaneler ile ilgili ön inceleme ve incelemeler ile ilgili gerekli işlemlerin takibi ve yazışması.

• Hastanelere disiplin işlemleri ile ilgili gerekli, güncel bilgi ve eğitimin verilmesi,

• İncelemeci olarak atananlara gerekli hukuki desteğin ve bilginin verilmesi,

• Açığa alınan veya ihraç edilen personellerin itirazlarının ilgili merciiye ulaştırılması,

• Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastanelerde çalışanlar hakkında soruşturma veya disiplin işlemlerinin olup olmadığı ile ilgili gerekli işlemlerin yapılarak bilgi verilmesi,

• Genel Sekreterliğimiz ve bağlı hastaneler çalışanlar hakkında adil işlemler ile ilgili tüm tebligatların yapılması,

• Adli ve disiplin işlemleri ile ilgili bilgilerin ÇKYS’ ye işlenerek özlük dosyalarına gönderilmesi.