İstanbul Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Increase text size Decrease text size Print

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme

 
BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZNİ BAŞVURU İŞLEMLERİ
663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 29'uncu maddesine dayanılarak Kurum Başkanlığından alınan 15/02/2015 tarihli 41304669/774.99/362 sayılı Makam Oluru'na istinaden 29/06/2015 tarihli ve 1788 sayılı “Eğitim ve Ar-Ge Birimlerinin Kurulması, İşleyiş ve Görevleri” konulu yazının Ar-Ge ile ilgili görevleri bölümünün12 inci maddesi gereği Genel Sekreterliğimiz “Bilimsel Araştırma İzni” başvurusu iş ve işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

Devlet ve Özel Üniversitelerin Lisans Bitirme Tezi, Yüksek Lisans, Doktora Programı öğrencileri ile Üniversitelerin Öğretim Üyelerinin kurumlarımızda yapacakları her türlü araştırma projeleri, Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile Üniversite Rektörlüğü/Dekanlığı arasında imzalanan Araştırma İzinleri İşbirliği Protokolü ile gerçekleştirilir.
A. Genel Sekreterliğimiz ve bağlı sağlık tesislerinde yapılan/yapılacak bilimsel araştırma başvurularının değerlendirilebilmesi için aşağıdaki belgelerin sunulması gerekir:
1. Yüksek Lisans ve Doktora Programları tez çalışmalarında Genel Sekreterlik ve Üniversite Rektörlüğü arasında imzalanan Araştırma İzinleri İşbirliği Protokolü ve ilgili Üniversite Rektörlüğünün çalışmaya ait üst yazısı
2. Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu
3. Bilimsel Araştırma Çalışmaları Detay Formu
4. Bilimsel Araştırma Çalışmaları İzin Taahhütnamesi
5. Etik Kurul Kararı (gerekli ise)
6. Ölçek, anket v.b. (ıslak imzalı)
7. Bireysel çalışma başvurularında kimlik fotokopisi
B. Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde çalışan personellerin;
1. Kendi kurumlarında yapacakları çalışmalarda sağlık tesisinin Bilim Kurullarından (EPK) izin alması ve Eğitim Ar-Ge/Ar-Ge Birimini bilgilendirmesi,
2. Diğer sağlık tesislerinde yapacakları çalışmalarda ise yukarıdaki başvuru belgeleri ile Genel Sekreterliğimizden izin almaları gerekmektedir.
3. Yüksek Lisans/Doktora tez çalışmalarında, öğrenim gördüğü Üniversite Rektörlüğünün çalışmaya ait üst yazısı ve “A” maddesinde belirtilen başvuru belgeleri ile Genel Sekreterliğimizden izin almaları gerekmektedir.

 

Ek Bilgiler:
Araştırma İzinleri İşbirliği Protokolünün (i) maddesinde ve Araştırma İzin Taahhütnamesinde belirtildiği üzere araştırmanın bitiminin ardından çalışmanın bir örneğinin Genel Sekreterliğimize teslim edilmesi gerekmektedir.
 
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ KAPSAMINDA DESTEKLEYİCİ TALEBİ İLE YÜRÜTÜLECEK ÇALIŞMALAR İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ
“Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Destekleyici Talebi İle Yürütülecek Çalışmalar İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge”nin 6 ıncı maddesi gereği Genel Sekreterliğimiz Klinik Araştırma Ön İzin Başvurusu iş ve işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

- Destekleyici Firma tarafından klinik araştırma dosyası iki nüsha olarak Ön izin için Genel Sekreterliğe sunulur. Araştırma dosyasında:
1. Destekleyici veya yasal temsilcinin (danışmanlık firmasının) Genel Sekreterliğe hitaplı ve imzalı başvuru yazısı (1 nüsha)
2. Araştırma Ön İzin Formu, (tüm bölümler tam doldurulmalı, işaretlemeler yapılmalı) (2 nüsha)
3. Araştırma Özeti (Türkçe ve 2 nüsha)
4. Araştırma Etik Kurul Kararı (zorunlu değil)
5. Araştırma Bütçe Formu (zorunlu değil) olmalıdır.

- Belgeler Genel Sekreterlik İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Birimine elden teslim edilir.
- Eksik belge var ise tamamlanması istenir. Başvuru belgeleri tam ise Evrak Kayıt Biriminde kayda alınır.
- Başvuru tarihinden itibaren işlemler 7 (yedi) iş gününde tamamlanır. Araştırma Ön İzin Formu ve Komisyon Karar Formu kapalı zarf içinde olmak üzere resmi yazı ile evrak kayıt biriminden postaya verilir (elden yapılan teslimlerde teslim-tesellüm tutanağı düzenlenir).

Eğitim ve ARGE Birimi mail: egitim@beyoglubirlik.gov.trEklenen Dosyalar

Bilimsel Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu
Bilimsel Araştırma Çalışmaları Detay Formu
Bilimsel Araştırma Çalışmaları İzin Taahhütnamesi
Bilimsel Araştırma İzni Başvurusu İş Akış Şeması
Yönerge Uygulamaları
Döner sermaye işletmesi kapsamında destekleyici talebi ile yürütülecek çalışmalar ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yönerge
Klinik Arastırma İlk Başvuru Üst Yazı Örneği
Klinik Araştırma Ön İzin Başvuru Formu
Klinik Araştırma Ön İzin Başvurusu İş Akış Şeması